PRIVACYVERKLARING KAPOENTJESGYM

Stacey Pawlikowski – Wijgmaalsesteenweg 119, 3020 Herent – Tel. 0477 91 96 18
BTW 0665.595.390 – www.kapoentjesgym.be – info@kapoentjesgym.be


De Kapoentjesgym, onder naam van Stacey Pawlikowski bvba, is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als AVG of GDPR van 25 mei 2018, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • desgevallend per doeleinde vragen om jouw uitdrukkelijke actieve toestemming als wij deze nodig hebben voor een bijkomende verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de Kapoentjesgym zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Stacey Pawlikowski bvba
Wijgmaalsesteenweg 119
3020 Herent
Email: info@kapoentjesgym.be
Tel.: 0032 477 919 618


Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Kapoentjesgym verzamelt persoonsgegevens via e-mail, via online formulieren op onze website en offline formulieren via de lessen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

De persoonsgegevens die je via een e-mail, formulieren, reguliere post of telefoon verstrekt, worden
opgenomen in de bestanden van de Kapoentjesgym – Wijgmaalsesteenweg 119, 3020 Herent.
Deze gegevens worden gebruikt om:

 • te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Kapoentjesgym (noodzakelijke voorwaarde uitvoering
  overeenkomst).
 • je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren (noodzakelijke voorwaarde uitvoering overeenkomst).
 • je te informeren over onze activiteiten en producten via nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum en nationaliteit.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derde verwerkers
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde verwerker voor:

 • het afsluiten van de verzekering van uw kind
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers dan degene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken – via een contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden – om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking aan derde ontvangers
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derde ontvangers indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Met deze derde ontvangers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw
gegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger verwerkt worden: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn
De Kapoentjesgym bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, en maximaal 10 jaar, voor het realiseren van het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens
De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.
Zo hebben we de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Kapoentjesgym van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers en partners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens. Aan deze medewerkers en partners wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Rechten omtrent jouw gegevens
U hebt recht op inzage en kopie van de gegevens die op u betrekking hebben.
U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U hebt recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is of niet.

U hebt recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking stop te zetten.

Tevens kan u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Zo hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Ook hebt u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw
rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be
de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring
De Kapoentjegym kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en via mail.